Hilgeland bemästrade problemen med sneda slitsar ! !

länk till en pdf av AB A.Bonthron Prospekt n:r 311
[förmodligen från år 1937]


Det har visat sig att samma hemsidor förekommer såväl här i denna folder som i en helt annan 'location'. Du kan ju i maj 2015 t ex se att det finns en fil med url: http://blompottan.se/TEL/3747/globe/index.html


August Strindberg

Rapport

från konferens i Stockholm 26-27 jan 1998, Ekonomiämnet i utveckling.

För två år sen var det en liknande konferens i Västerås. Den ansågs ha varit lyckad och den nuvarande är att se som en uppföljning. Parentetisk kan jag nämna att, då jag sökte deltagande i Västeråskonferensen, fick jag avslag med motivering att arbetsgivaren då ansåg sig redan ha bestämt mitt fortbildningsbehov på en kollektiv basis /alla skulle lära sig vuxenpedagogik, oavsett om behov fanns hos den enskilde läraren eller icke och Västerås blev då för dyrt och tillika onödigt/.

Inledningsvis konstaterade anordnarna att medan intresset för fortbildning är mycket stort så föreligger å andra sidan påtaglig brist på kommunala medel för detta.

Debatten om skolan och skolfrågor har på senare tid fokuserats på "Hur man ska lära ut" dvs pedagogiska frågor. Däremot har vad som ska läras ut kommit en smula i bakgrunden.
Tomas Östros

1. Föredrag av statsrådet Tomas Östros, nationalekonom och vår nuvarande skatteminister.

Denne tryckte starkt på a) starka statsfinanser (ger låga räntor), b) låg inflation (där han såg en omedelbar fara i att löne-prisspiralen kan bli ogynnsam om avtalsförhandlingarna misslyckas) c) Kunskapslyftet (som gett en gryende optimism och självförtroende hos de 75% kvinnor som utnyttjat lyftet) med avsikt att göra människor villiga/lämpade/välutrustade för d) Ny arbetsmarknad med ett starkt privat näringsliv med fler små och medelstora företag.

Östros vill sträva mot att skattemyndigheterna kommer att verka mer småföretagarvänligt. Man måste minska trappsteget till att bli företagare. Kommer vi då att få de enklare skattereglerna? Starka intressen kämpar emot för att behålla de favörer de nu har, påstod Östros.
Mona Sahlin

2. Förändringarnas tid tar aldrig slut. Förändring pågår alltid, sa Mona. Det bästa var när den tidigare vice statsministern talade om sin mor och sin dotter. Är cirkeln sluten, frågade hon, dottern på 20 år hade ifrågasatt om hon skulle kunna tänka sig att arbeta fulltid vid 20 år och samtidigt få barn. Tänkvärt var de 3500 som skiljer i lön mellan apskötare och barnskötare. F.ö. tyckte vi alla (som vanligt) att det är stor skillnad = bättre se dessa s.k. kändisar i verkligheten än på TV. Osminkade som i bastun, bäst!

En hel del om Japan och Ohio, där det var svårt att hålla med i alla detaljer. Pigjobb finns ju inte, enligt Mona. Det kanske aldrig har funnits heller?

Efterskrift: 'det finns bara en svensk politiker som jag tycker är totalt misslyckad i alla bemärkelser. Gissa vem? [2016 11 23]
Tommy Rosén

3. Denne skulle representera företagen, som vi enträget inriktar vår undervisning emot.

HAO har gått i graven men nu heter det Svensk Handel och Tjänsteföretag. Flera namnbyten har ägt rum. TR representerade denna arbetsgivareorganisation. Förkortningen är tänkvärd: SHT.

TR hade tänkt prata om Omvärldsförändringar, företag och tjänsteföretag. Dessutom om kompetenskrav, kvalite, framtidens skola och om samverkan.

En enkät har gjorts bland företagare. Det visade sig att de förväntar sig (av de människor de anställer liksom av de som de redan anställt, möjligen framför allt av de senare...)

Detaljerna utvecklades ej närmare. Många konferensdeltagare föll in och framförde att just de här kraven försökte man efter bästa förmåga tillgodose i dagens gymnasieskola.

Noterbart var Tommys önskemål om skolan:

Vidare, en annan typ av lärare: Först anställning hos en arbetsgivare senare skulle lärarutbildningen vidta.


Mikael Carlson

4. Dagens fjärde person. En redovisningskonsult mm.

Kassaflöde skulle det handla om. Sådana ord som "Ekonomistyrning" går inte att använda vid samspråk med en svensk småföretagare. Men räntetäckningsgrad var bäst. Dupont-modellen hade stort värde, ansåg Mikael.

Jag skulle vilja kolla upp en del påståenden med min käre vän Gustaf Sunebring på Svea Revision AB. Delta-p ingick och likviditetsanalys. Givetvis var det en bias att ändå resultatbudgeten skulle vara liksom kärnan och utgångspunkten. Jag betvivlar detta.

Distans saknades, däremot inte viss Beschäftigkeit. Vi kommer att få oss tillsända visade stordior (tackar på förhand) från Linköping. När kanonen visade sig ovanligt motvilligt inställd för att demonstrera simulering av Cash-flow i småföretag var klockan 16.14 och jag inledde mitt återtåg. Dagen var i sin helhet stimulerande - värdefullt med den samtidiga läromedelsutställningen - och många kollegor har man träffat. Bl.a. hälsningar till Jan K. m.fl. från Anette Lindell som var vårt företagsekonomiankare under lång tid - nu 2 barn och bosatt i Mölnlycke.
Torulf Jönsson

5. På tisdagen den 27/1 1998 inledde Torulf precis 8.30.00 i aulan.

Torulf J är skaparen och specialisten vad gäller EU-BAS 97. Han är chef för BAS-gruppen.

Avsättningar är något mellanting mellan skulder och ansvarsförbindelser. ÅRL tillåter inte längre att rörelsens kostnader förblir ospecificerade på RR.

Vid baskontoplanens tillkomst, 1976, sneglade man mest på hur USA redovisade. Därför blev det RR som framstod som intressantast. Genom EU-inträdet blev det mer av harmonisering med Europa och tendens att sätta BR i främsta rummet. De s.k. EG-direktiven måste ovillkorligen hållas av varje medlemsland.

Nyheter för dagen:

Nyckeltalsfrågor är på tapeten. Förslag till nya nyckeltal kommer att presenteras.

Klass 0 (noll) är aktuell att användas i baskontoplanen för helt nya uppgifter. Alla nya bokföringsprogram torde nu klara att kontera på konton som börjar med siffran 0. Borgensförbindelser, visst underlag för moms, förmånsvärden osv är användningsområden för klass noll. Torulf införde begreppet "enbenta transaktioner" varmed menades att lämpligt motkonto saknas men att bokföring ändå sker. Man kan säga att klass 0 är för fri användning, t.ex. vissa investeringar som nu inte "syns" genom att de kostnadsförs direkt, för viss SCB-statistikuppgifter, antalsredovisning mm.

Torulf rekommenderade användning av FAR:s vägledning för hur ÅRL ska tolkas.

Käpphästen bilförmånsvärdesproblematiken berördes denna gång inte alls i den väntade utsträckningen, vilket jag var oerhört tacksam för. Efter 1 timme och 7 minuter i sträck svarade TJ på 2 frågor från publiken.

På den viktiga frågan om periodiseringar svarades att väsentlighetsprincipen kommer att ges en större tyngd i den nära framtiden. Kanske en stor del av vanliga företag slipper periodisera och visa mer kontantmässigt resultat? Att exempelvis kostnadsföra en datorinvestering direkt även om beloppet är 40.000 kr kommer kanske att tillåtas. Vem skulle kunna ha invändningar mot detta? (Eventuellt fiscus förstås).
Peter Berg

6. Denne representerar SRF, Svenska redovisningskonsulters förbund. Peter Berg är dess ordförande.

Mallar för de nya årsredovisningarna för mindre och medelstora företag var huvudtemat. Man kan köpa dessa mallar i en bok enligt erhållen prislista.

Mallarna ska givetvis användas med eftertanke. Ofta är en branschanpassning nödvändig.

BFN representerar staten och det offentliga intresset medan numer RR = Redovisningsrådet är näringslivets organisation i redovisningsfrågor. Det heter inte längre rekommendationer utan vägledning.

IASC betyder en hel del nu och i framtiden, International Accounting Standard Committe?

Viktigt numera att deklarera skatt i rättan tid - straffavgiften är betydande. Varje månad skattekonto- bokföring enligt riktlinjer som är på väg.

Peter Berg berättade om Redovisningskommittens förslag till ny bokföringslag. SRF har lämnat remissvar och punkt för punkt redogjordes för SRF:s ställningstagande.
Bo Lundgren

7. Det var en skatteminister i början - se 1. ovan - och det var en f.d. skatteminister i slutet av konferensen.

Bo Lundgren redogjorde energiskt och personligt för EMU - den nya valuta som vi eventuellt har att räkna med i Sverige år 2002. Det var högeligen intressant.main folder index 1677 nyaste länkar Blompottan

Sen tog man en sista titt på de imponerande konstverken som prydde konferenslokalerna, ex.vis Amelins porträtt av Ivar Lo-Johansson, 1945 som hänger på plan 3, Nils Kreugers "Söder Mälarstrand" år 1857 på plan 1.
LO har rustat det tidigare läroverket, Norra Latin, fint för åtskilliga miljoner.


Upp     |     nya länkar     |     h e m     |     sitemap     |     Emmaboda