Ned index foto elden

Info: 2015

Avskrivningar i bostadsrättsföreningar

Har varit i fokus i vårt land nu en tid. Någon hade observerat att man tänkt prångla ut nya bostadsrätter via mäklaare, utan att ge en sanningsenlig bild av ekonomin hos föreningen. Tricket var att ha visat en 'glädjekalkyl', en där man gjort ytterligt små avskrivningar på huset, s k progressiv avskrivningsmetod. Avskrivningarna skulle visserigen öka, men i en långsam takt. Kalkylerna var godkända av s k intygsgivare, personer som varit nära byggare och mäklare och kanske beroende av fortsatta arvoden från nya och ombildade föreningar.

Diskussionen fortsätter. Detta är ett mycket omstritt tema. De flesta som tycker till är personer som utgår från sin egen ekonomiska situation (som bostadsrättsinnehavare, mäklare, bostadsspekulant eller kritiker av den nuvarande situationen). Den utgångspunkten är det inget fel på men det oroande är att de flesta organisationer i landet, HSB, SBC, Riksbyggen m fl, har låst fast sig i positioner, som blir svåra att försvara. Kompetensen på området redovisning borde finnas hos FAR (Föreningen auktoriserade revisorer) och BFN (Bokföringsnämnden) men det är knappast ett huvuduppdrag för dessa organisationer. De har fullt upp med att bevaka att redovisningsreglerna blir godtagbara och användbara för våra företag och i harmoni med EU mm.

Principiellt kan sägas att vi har att skriva av tillgångar enligt en värdeminskningsprincip m h t den s k ekonomiska livslängden. Syftet med avskrivning är att få till en Balansräkning som ger en 'rättvisande bild' där de olika tillgångsposterna har värden som är rimliga och så nära verkligheten som det bara går... Den iakttagna värdeminskningen hos en tillgång får inte gömmas undan genom att man underlåter göra avskrivning av anskaffningsvärdet. För fastigheter gäller att man delar oftast upp värdet i mark och byggnad. På marken görs vanligtvis ingen avskrivning då man anser den inte minskar i värde över tiden. På byggnaden gör man ibland avskrivning under 100 år, eller samma procentsats som godtas av skattemyndigheterna som lämplig avskrivningsprocent för byggnader. Vanligast är att ha en avskrivningsplan som ger lika stora årliga avskrivningar under hela avskrivningstiden (en tid som därmed anses motsvara byggnadens livslängd). Begränsar man diskussionen till att enbart handla om s k flerbostadshus, klarnar det en smula. Dessa hus underhålls i regel väl emedan de ju bebos av människor. Detta till skillnad mot industribyggnader, sjukhus, skolor, ladugårdar, kraftverk etc.

Det är svårt att inte hålla med om att skriva av dessa hus med överdrivet stora belopp årligen är att utmana de som nu bebor bostäderna. Det kan vara till dessas förfång genom för höga avgifter att betala till föreningen medan framtida ägare av bostadsrätterna eventuellt blir förmånstagande. Å andra sidan kan nutida små avskrivningar bli dyrare för de efterkommande boende.

Det är inte enbart genom avgifterna som en bostadsrättsinnehavares ekonomi påverkas; även hur mycket som betalas för anskaffningen - x milj kr i bostadsbristens tid...

Det finns hus i en storstad exempelvis Stockholm, som i redovisningen är lågt värderade, felvärderade, p g a byggår 1910 eller liknande. Det finns andra hus som är byggda senare och där det ekonomiska konceptet bestått i att göra låga avskrivningar med hänvisning till att underhållet sköts särskilt väl av kritiska boende; dessa hus kan möjligen anses felvärderade åt det andra hållet... Så länge efterfrågan fortsätter vara hög i området, blir det emellertid svårt att påstå att vi har en övervärdering! På lång sikt kommer även markens värde att förändras och därför är avskrivningstider på 6000 år helt åt fanders.

skrivs Wayne´s Konserthuset i Stockholm, 2014 03 03

Man väntar på ett klargörande från Bokföringsnämnden om regler för byggnadsavskrivning i Bostadsrättsföreningar, gamla föreningar och nya, ombildade, små och stora föreningar. Det kommer kanske att dröja till efter valet eftersom BFN är statlig myndighet och vi ej vet hur regeringen ser ut i höst (2014-03-20).
Länk till FAR:s uttalande i frågan, mars 2014..


Ett pågående arbete 1/1 år 2000 och alla efterföljande dagar:

Denna site kommer inte successivt att förbättras. Alla filer är ännu inte på plats.

Jag fann i maj 2015 att det finns parallellsidor t ex
http://ejnar.se/3747/globe/info.html


Upp