. . this beautiful page . .

Till en uppdaterad sida: ray/bokgoethe.html

Det har visat sig att samma hemsidor förekommer såväl här i denna folder som i en helt annan 'location'. Du kan ju i maj 2015 t ex se att det finns en fil med url: http://blompottan.se/TEL/3747/globe/index.html   —   Jämför detta med denna sida som har url: www.ejnar.se/3747/globe/BOK_Goethe.html . . .

Bokföring - en konst

Dubbel bokföring ansågs förr vara en konst. Ofta åberopas därvid Goethe, som tillskrivs ha hyst denna åsikt. Den intresserade kan läsa om Johann Wolfgang von Goethe nedan. Jag betraktar dubbel bokföring som ett system, uppfunnet för länge sedan med principer som beprövats under flera hundra år. Systemet med konton, varav två skall användas vid varje bokförd transaktion - därav namnet dubbel bokföring, visade sig överlägset den enkla bokföringen. Systemet står sig än i dag och logiken är sådan att den lämpar sig särskilt väl för datorisering.

Parentetiskt är att tillägga att man på 1500-talet ansåg dubbel bokföring betyda att man bokförde dels i en Grundbok (kronologiska ordningen) dels i en Huvudbok (systematiska ordningen). Två titlar nämnas, dels "Buchhalten durch zwei Bücher nach italienischer Art" av Grammenfelder, Danzig 1570 jämte Sartorius: "Buchhalten mit zwey Büchern". Dubbel bokföring kan även antyda ett ngt tveksamt förfarande för att dölja oegentligheter:
en bok för fiscus, en annan - den riktigaste, för högst privat bruk.

Debet är vänstersidan av ett konto.

Kredit är alltså högersidan av ett konto eller den högra kol. av två kolumner; kännetecknande för kreditbelopp är annars att dessa ofta numera skrivs med minustecken före. Tecknet (-) betyder dock inte minus.

Exempelvis betyder -3.500 kr på Eget Kapitals konto att kontot krediterats med 3.500 kr. Detta innebär i sin tur att kontot ökat med 3.500 kr.

Det får inte heller glömmas bort att en affärshändelse inträffat som gett anledning att bokföra. Det finns en handling också som kallas verifikat eller verifikation. Utan ett verifikat får man inte bokföra något. Frågan är vilken affärshändelse som kunnat utlösa det här triviala bokföringsexemplet och en ytterligare fråga är om det kunde bokförts annorlunda (bättre) i något avseende. Hur ser verifikatet ut?

Exemplet visar att det inte är helt lätt i början. Det är därför vi har kurser och det är väl därför som dessa är så populära...

Bokföring är en teknik - och en konst. I kurserna lärs ut hur bokföring ska praktiseras. Den som söker mer den teoretiska grunden till principerna rekommenderas att läsa den litteratur som används på våra handelshögskolor.


Uppåt, till sidans topp       Nedåt, till kredit

Några elementära begrepp i bokföringen

Allmänt om begrepp i bokhållarens värld

De begrepp som används inne i företaget måste en utifrån kommande betraktare ta som de är.

Man måste förstå att dessa begrepps betydelse inte kan ändras varje gång man upptäcker att ord och innehåll inte fullt täcker varandra.

I skolan måste man av pedagogiska skäl ofta kraftigt förenkla. Läraren ger t.ex. sin definition av ett ord stipulativt: "med affärshändelse menar jag en händelse som ska (=måste) bokföras".


Affärshändelse

När en del av en fabrik brinner ner bokförs detta inte någonstans. Först när Försäkringsbolaget betalar, eller Byggmästaren får ett förskott för återuppbyggnad eller när en extraavskrivning görs vid årets slut, träder bokhållaren i verksamhet.

Härav lär man att begreppet affärshändelse härleds från bokföringsbehovet. Eller annorlunda uttryckt är det inte själva händelsen utan, om den skall/måste bokföras, som är det primära.

Verifikationer

Inte heller här stämmer begreppet, som det används i bokföringen, med ordets egentliga betydelse. Att verifiera är att bevisa någonting.

www.ejnar.se/ray/bokgoethe.html


skapade refresh fr denna sida jan 2009