Ned

Pålägg och marginal

Ett företag köper in ett antal cyklar. Inköpspriset är 650 kr per cykel. Hemtagningskostnaderna (frakt, emballage och försäkring) uppgår till 50 kr/cykel.

Cyklarnas inköpspris kallas ibland för fakturakostnad och då avser man uttryckligen det nettopris som företaget betalar till sin leverantör.

Fakturakostnad plus hemtagningskostnad kallas för ingående varukostnad

b b b b b b b b

Beteckningar som används:

f = inköpspriset (fakturakostnaden) i kronor

h = hemtagningskostnaden i kronor

i = ingående varukostnaden i kronor

Samband: i = f + h

I ovanstående fall blir den ingående varukostnaden (i) = 650 kr + 50 kr = 700 kr.

Företaget räknar med att kunna sälja cyklarna för 1100 kr/st.

Företagets kalkyl per cykel ser ut så här:

Försäljningspris (p) 1100 kr
Ingående varukostnad (i) -700 kr
Pålägg/marginal/bruttovinst 400 kr

Ned

Ytterligare beteckningar och samband:

p = försäljningspris i kronor i + z = p

z = pålägg i kronor p - i = m

b = bruttovinst i kronor m = b = z

m = marginal i kronor

b b b b b b b b

Skillnaden mellan försäljningspriset och den ingående varukostnaden, bruttovinsten 400 kr, ska täcka företagets rörelsekostnader (hyra, löner etc) och det som blir över är företagets nettovinst.

Se figuren på sidan 3!


Pålägg är det belopp i kronor, som man lägger ovanpå den ingående varukostnaden för att få försäljningspriset. Vill man räkna ut hur stort pålägget är i procent, måste man dividera med ingående varukostnaden.

Marginal är utrymmet mellan (p) och (i). Marginal kallas också bruttovinst. Vanligen räknas marginalen ut i procent, varvid man dividerar med försäljningspriset.

 


Man ser här att pålägg och marginal är lika stora i kronor räknat.

Men i procent räknat, blir det helt olika eftersom nämnarna är olika. 

1. Med användande av det inledande exemplet ovan - företaget som handlade med cyklar - beräknar vi först pålägget i procent. Pålägget i kronor är 400 och den ingående varukostnaden är 700. Vi får att påläggsprocenten blir

z/i = 400/700 = 0,5714 dvs 57,1 % 

2. Marginalen i procent beräknas så här:

m/p = 400/1100 = 0,3636 dvs 36,4 %Upp

Ned

Det först framräknade procenttalet, 57 %, kallas ibland för påläggssatsen eller påslaget. Detta procentuella pålägg är det som affärsmannen i allmänhet använder, speciellt i sina förkalkyler och då prislistor ska upprättas. Krontalspåslag förekommer ibland men är knappast någon etablerad praxis vid prissättning eller offertarbete.

Det är sällan man talar om pålägg eller marginal i kronor utan allra oftast anges dessa som procenttal. För undvikande av missförstånd kan man givetvis använda uttrycken påläggsprocent resp. marginalprocent.

Märk: Marginalprocent blir alltid mindre än påläggsprocenten!

Marginalprocent kallas ibland för bruttovinstprocent och ibland för täckningsgrad.

I detaljhandeln är täckningsgrad ett känt begrepp och i handeln i övrigt används nog mest bruttovinstprocent. En framgångsrik köpman känner givetvis till alla de förekommande, synonyma uttrycken.

Man kan, om man vill, skilja mellan uppnådd marginal och önskad marginal. Efterkalkyler hinns inte alltid med, vid hög arbetsbelastning inom företaget, men på samma sätt som vid användning av budget får man fram avvikelser som kan studeras. Speciellt hemtagningskostnaderna är i detta sammanhang intressanta där prognos och utfall inte bör få avvika för mycket.


Figur


  Försäljningspris nettovinst marginal
  rörelsekostnader
 
 
 
 
  hemtagningskostnad ing varukostnad
  inköpspris
 
 
 
 
 
 
 
 

Upp

Ned


Här följer ytterligare ett exempel:

Ingående varukostnaden för en dammsugare är 450 kr. Marginalen är 40%.

Beräkna försäljningspriset.


Lösning: eftersom försäljningspriset består av de båda komponenterna marginal resp. ingående varukostnad och man vet att den förstnämnda delen är 40% av p, dvs m = 0,40p så följer härav att ingående varukostnaden måste vara den återstående delen av priset, dvs 60% av p, vilket betyder att i = 0,60p. (Framgår av figuren).

I vårt exempel är i = 450 kr. Ekvationen blir 0,60p = 450 och således blir

p = 450/0,6 = 750 kr.

Svar: 750 kr (med moms blir det 937,50 kr)
Upp

Ned

Sexton övningsuppgifter: Bortse från moms i uppgifterna 1 - 13.

1. Ingående varukostnaden för en elvisp är 138 kr. Försäljningspriset är 199 kr.
    Beräkna det procentuella pålägget.


2. Ingående varukostnaden för en elvisp är 138 kr. Försäljningspriset är 199 kr.
    Hur stor är marginalen i procent?


3. Ingående varukostnaden för en hårtork är 217,50. Pålägg görs med 51%.
    Beräkna försäljningspriset.


4. Pålägg har gjorts med 350 kr.
    Hur stor är marginalen i procent om försäljningspriset är 975 kr.


5. Försäljningspriset är 55 kr. Marginalen är 23 %.
    Hur många procents pålägg har gjorts?


6. Marginalen är 30%. Försäljningspriset är 24 kr.
    Beräkna den ingående varukostnaden.


7. Olsons Bokhandel gör ett pålägg med 4 kr på ringpärmar.
    Försäljningspriset sätts till 29 kr. Beräkna marginalen i procent.


8. Beräkna påläggsprocenten (med en decimal) i den föregående uppgiften.


9. Ingående varukostnaden för ett skrivbord är 743 kr. Marginalen är 20%
    Beräkna försäljningspriset.
10. Ett företag vill för en varugrupp tillämpa 60 % pålägg.

Vilken marginalprocent motsvarar detta?

11. Vilken påläggsprocent motsvarar 25% marginal?


12. En tryckkokare är prissatt till 468 kr. Pålägget är 40%.

Beräkna den ingående varukostnaden.13. Ett företag importerar brandvarnare med inköpspris 379 SEK.

Erfarenhetsmässigt kalkylerar man med att, 12 % av inköpspriset tillkommer som hemtagningskostnader. Man önskar 30 % i marginal. Beräkna pålägget i kronor, i procent samt försäljningspriset.
14.  Marginalen är 540 kr och 24%.

Hur stort är försäljningspriset, exkl. resp. inkl. moms, den ingående varukostnaden samt pålägget i procent?15.  Hur stor är marginalprocenten om pålägg görs med 100% ?16.

 Slipsjennypå Nybrogatan direktimporterar skjortor av äkta thaisiden
      från Tjin Tao Trading, Bangkok.
Vid ett tillfälle beställer man 400 st skjortor. Price net $ 19 each. Dollarn står i kursen $ 1 = 7,74 svenska kronor. För hemtagningen till butiken på Nybrogatan åtgår sammanlagt 14 693 kr (frakt, spedition, försäkring, tull etc) och sen ska ett attraktivt pris kalkyleras fram. Man önskar en marginal på 30%. Hur mycket får en vanlig kund betala för en sån här skjorta i Slipsjennys butik?

Upp

Ned


F A C I T

1. 44,2%         5. 29,9%

2. 30,7%         6. 16,80 kr

3. 328 kr        7. 13,8 %

4. 35,9 %       8. 16 %  9. 929 kr             13. ca 182 kr, ca 43% resp. 606 kr (606,40)

10. 37,5%             14. p = 2 250 kr resp. 2 812,50 kr, i = 1 710 kr, pålägg 31,6 %

11. 33 1/3 %         15. exakt 50%

12. 334,30 kr        16. 328 kr (påläggsfaktorn 1+3/7)


hem  —  hem 1  —  hem 2  —  hem 3  —  hem 4  —  hem 5  —  hem 6  —  hem 8  —  hem 9

© Einar Ekström, 1998-10-25.

Tips för avancerade:  Effekten av en prisändring, deltape   Se   deltape.htmlUpp