or hor line

or hor line

OBSOLETE PAGE

V.g. hämta in sidan

www.ejnar.se/3747/islam.html

i stället   —   Tack!

Islam

är en lära som uppstod omkring år 600 e.K.   Muhammed hette profeten. Denne satte verkligen igång något varaktigt! Såväl Muhammed, som 600 år tidigare, Jesus, sa till människorna: "Saliga äro de fattiga"
I övrigt kan nämnas att Profeten sade: "Böner leder halvvägs till Gud, Fasta till hans tröskel, men (att skänka) allmosor (åt de fattiga) leder till Guds närvaro"

Ramadan

Idén om att fasta anses vara den att folk skulle få känna hur de fattiga hade det. Det skulle påminna människorna om att det var varje rättrogens plikt att hjälpa de svaga.

I detta sammanhang minns jag TV i går kväll. Hur kristligt man resonerade i vissa av vårt lands kommuner (exemplet var Vansbro i Dalarna). Pengarna var helt slut. De som fick skulden var de handikappade.
Det var ett mycket tydligt budskap, med klart påstående att dessa svaga fick så mycket stöd att det nu hotade drabba den "vanliga" åldringsvården. Vilket scenario! Och vad kristligt   —   Undras om inte vi alla borde studera vad profeten Muhammed har skrivet.

Clausewitz om krigets natur   —   common   —   Kurder och oljan   —   Lawrence of Arabia Mot ett anfallskrig mot Irak   —   Ned

or hor line

I övrigt är massförstörelsen i full gång. Jag har funderingar om vem som ska stå för återuppbyggnaden av vår kulturs vagga.
Läs om befarad Springnota .

or hor line

Islam.html

Bakgrund

Jag är inte religiöst intresserad. Det är inte därför jag startat projekt Islam. Mina erfarenheter är endast lite från statskyrkan, en lärare i folkskolan (Selma Nilsson) vars lektioner upptogs till 60% av religion, bibeln och psalmboken, lite om Jehovas Vittnen samt att en flicka en gång försökte förklara hur intressant det var med Mormonerna och deras seder och bruk. En ung man jag träffade på ett utomhusbad i Örebro försökte övertyga mig om att arvssynden gjorde sig gällande: var man nu sjuk och fattig så hade någon i tidigare led haft något jävelskap för sig. En svensk Knutby-fundamentalist.       ned

Nobelpriset till Naipaul

Händelserna på hösten 2001 aktualiserade frågan om Islams betydelse. Var terrorhandlingar med självmordspiloter, som den 11:e sepember, att förklara med religiös fanatism?
Efter det V.S.Naipaul fått nobelpriset i litteratur den 11 oktober fick jag fatt på boken "Bland de rättrogna" . Däri kommer en del fram som varit mig förborgat hitintills.

Givetvis har det varit en del diskussioner under de senaste veckorna, Jag har varit på ABF Sveavägen och lyssnat. En kvinna i tvättstugan avslöjade att hon kände sig svårt störd när hon mötte muslimskt klädda kvinnor på stan. Huruvida hon var mer rädd eller mer arg kom inte fram. Hon bor en del av året i Amerika och har kanske därför tagit särskilt illa vid sig av det historiska attentatet mot New York och Amerikas Förenta Stater.
Min frisör, Habib, har ytterligt svårt för muhammedaner; själv Syrian. Intressant var hans påstående att stormakterna England och Frankrike av rädsla för att de kristna i Ryssland skulle kunna förena sig med kristna Syrianer hade satt in andra folkslag som en barriär i Kaukasus och centralasien, folkslag med Islam som religion, som aldrig funnits där tidigare! Detta tål att forska mera i.     ned

Findings

Perser och araber har olika versioner av Islam. Ändå att den sunni-muslimska är den största Islam så är den shia-muslimska, som praktiseras i Iran en avvikelse, och en invecklad lära. Naipaul utvecklar detta noggrant i första kapitlet.
I Iran, där man i elvahundra år hade väntat på den tolfte imanens återkomst, var Iman ett laddat ord; särskilt var det så i Qom, där systern till den åttonde imanen låg begravd. Detta skriver Naipaul när han befinner sig i Qom och ser parollerna Khomeini e Iman och går och väntar på att få göra en intervju med Ayatolla Khalkalli som hängt 450 personer efter islamska snabbrättegångar.       ned

Mullor

Det fanns 14.000 teologistudenter i Qom. Den kortaste studietiden var sex år. En del kunde studera femton, tjugo, eller trettio år. Khomeinis exekutionsdomare, ayatollan Khalkhalli hade varit fåraherde först men sen studerat muslimsk teologi i trettiofem år. Arabiska måste man läsa i två år. Ayatollorna hade ibland livvakter med kpistar tillverkade i Israel (en av Naipauls många detaljiakttagelser).
Under medeltiden sträckte sig den muslimska världen från Spanien i väster över de arabiska länderna till Persien i öst och var därmed den dominerande civilisationen på jorden.(s.70)

Taliban-terror

I skrivande stund tycks Talibanerna ha lyckats med att få den våldsspiral till stånd, som de möjligen/antagligen önskat. Hade USA svarat på attentaten med politiska/juridiska efterforskningar med bevisinhämtning, tillfångatagande och efterföljande rättegång hade kanske bin Laden nekat till "bevisen" men det måste ändå varit möjligt att på den vägen åstadkomma fredligare förhållanden i världen. I nuvarande situation efterfrågas icke bevis över vilka som är skyldiga. Det bombas i stället!
Hämnd och vedergällning går före besinning och tankar om hur fredlig den framtida samlevnaden mellan civilisationerna kan komma att bli.
Det gammaltestamentliga scenariot tycks gälla nu: öga för öga och tand för tand (eller ännu värre)!     ned

Fukuyama

Intressant nog fann jag genast en japansk tidning som ger en japansk syn på Islam och händelserna hösten 2001. Detta genom professor Fukuyama som skrivit en copyrightskyddad artikel i tidningen ifråga:

www.yomiuri.co.jp/newse/20011029wo42.htm

Se även     fukuyama.html

or hor line

Jag instämmer till fullo med Erik Wijks kritik mot Göran Perssons förhållningssätt gentemot USA:s vedergällningsvåld, bombningar av civila. Detta är inte rätt svar på attentat av självmordsterrorister. Spåren förskräcker. Man gav aningslöst kejsardömet Österrike-Ungern rätt att vedergälla Serbien 1914 för attentatet i Sarajevo. Resultatet blev i slutändan 15 miljoner döda.

or hor line

karta över Khyberpasset i Afganistan med Jalalabad samt Peshawar i Pakistan (med höjdangivelser i fot)

or hor line

Afghanistan

Befolkning: Totalt 20´´(1996), Pachtuner (50%), Tadzjiker (35%), Uzbeker (10%), Hazarer (5%), Aimak (3%), Turkmener (3%), Nuristaner (1%), Pashai (1%), Balucher (1%), persiska (1%), Brahui, Kirgizer

Förhistoria (- 1747)
Området är bebott 50 000 f.Kr. På 500t f.Kr. blir det en del av Akemenidernas rike. Området kännetecknas av otillgängliga berg, vilket lett till att afghanska stammar genom tiderna kunnat försvara sig mot invasioner, och förhindra ett effektivt centraliserat styre. Alexander den Store gör området till en del av det persiska väldet på 300tf. Det arabiska inflytandet ökar och området islamiseras på 600t. Flera mongoliska invasioner, ledda av Djingis Khan och senare Timur Lenk, genomförs under 1200t och 1300t. Timur Lenk ättling Babur erövrar landet 1504, utvidgar Mogulriket till Indien. Perserna fördriver mongolerna 1739.
Durrani-dynastin (1747 - 1838)
Befälhavaren för perserhärskarens afghanska livvakt, Ahmed Shah, bildar ett afghanskt rike 1747. Detta är inledningen av Durrani-dynastin, som varar fram till 1978. Riket splittras dock snabbt.
The Great Game (1838 - 1919)
Ryssland ockuperar centralasien under andra halvan av 1800t, och grundar ett antal emirat under Ryska Turkmenistan. Detta gör att Storbritannien vidtar säkerhetsåtgärder för att förhindra att ryssarna når Brittiska Indien. Britterna försöker invadera Afghanistan 1838 och 1878 men slås tillbaka av afghanska stamkrigare. Mellan dessa krig enas stora delar av landet av kung Dost Mohammed. Efter det andra kriget får dock britterna kontroll över utrikespolitiken. Landet försöker balansera mellan ryska och brittiska intressen. År 1893 dras en gräns, Durand Line, mellan Afghanistan och Brittiska Indien som gör Afghanistan till en buffertstat mellan stormakterna Ryssland och Storbritannien. Denna gräns leder bland annat till att den pashtunska befolkningen splittras. En modernisering av utbildning och industri inleds nu. I samband med kommunismens övertagande i Ryssland 1917, och Afghanistans självständighet gentemot Storbritannien efter ett krig 1919 förändras jämnvikten i området.
Modernisering och kommunism (1919 - 1989)
Landet erkänns nu som ett självständigt land. En vänskaps- och samarbetspakt sluts med Sovjet 1921. En västerländsk reformpolitik inleds samtidigt, med bland annat påbud om västerländsk klädsel och nya skatter för bönderna. Detta leder till missnöje och kungen avsetts 1929, varpå en orolig tid följer. Vid Pakistans självständighet 1947 gör Afghanistan anspråk på de pashtunska delarna, vilket leder till spända relationer mellan länderna. På 1950t söker landet efter civilt och militärt stöd från USA, men avfärdas. Istället får man hjälp från Sovjet, vilket leder till att principen om neutralitet och balans mellan stormakterna frångås, och att det sovjetiska inflytandet ökar. Den sovjetvänliga premiärministern Daud störtar slutligen kungen, och landet blir en republik 1973. Daud gör sig dock till ovän med det lokala kommunistpartiet, och dödas vid en militärkupp 1978. Ett kommunistiskt styre med enpartisystem och jordreformer på programmet inleds. Den med våld införda nya politiken upplevs som ett hot mot landsbygdens oberoende stamsamhälle. Uppror mot kommunisterna görs på flera ställen och Afghanistankriget bryter ut. Beroendet av Sovjet ökar, och 1979 invaderar sovjetiska trupper landet och tillsätter en ny president. Ambitionen att snabbt göra slut på de olika gerillagrupperna misslyckas dock Kriget medför att 2,5'' människor flyr till Iran, och lika många till Pakistan. Efter några år får gerillan militärt stöd i form av vapen från USA, Storbritannien, arabvärden och Kina. Samtidigt gör den internationella och den sovjetiska inhemska opinionen, samt splittringar inom den Afghanska regimen, att situationen blir allt mer ohållbar för Sovjet. Efter Gorbatjovs tillträde i Sovjet 1988 skrivs därför ett FN-avtal om sovjetiskt tillbakadragande.
Nutid (fr 1989)
Sovjet lämnar landet 1989, och lämnar den kommunistiska regimen åt sitt öde. Motståndsrörelsen erövrar Kabul 1992, och ett inbördeskrig startar mellan pashtuner i söder och minoritetsfolk i norr. I slutet av 1994 dyker de övervägande pashtunska talibanerna upp. Dessa kommer från muslimska koranskolor bland flyktingar i Pakistan, och inför islamisk lag. De intar Kabul 1996, men de norra delarna av landet kontrolleras alltjämt av minoritetsfolken.
Källa: Stefan Kulldorff. Hemsida ifråga är http://w1.132.telia.com/~u13205791/index.htm

or hor line

Vad Rudolf Augstein anser om bombningarna — Der Spiegel nr 45 (2001)

or hor line

Se även   fukuyama.html. Prof. Francis Fukuyama anser historien 
är slut och har åsikter om Islam

U p p

or hor line

URL:		http://blompottan.se/TEL/3747/islam.html
Update:		2010 08 23

or hor line