Goethe om Bokföring & Strindberg  ned €€

. . this beautiful page . .

or hor line

Till en uppdaterad sida:

www.ejnar.se/ray/bokgoethe.htm

or hor line

Bokföring - en konst

Dubbel bokföring ansågs förr vara en konst. Ofta åberopas därvid Goethe, som tillskrivs ha hyst denna åsikt. Den intresserade kan läsa om Johann Wolfgang von Goethe nedan. Jag betraktar dubbel bokföring som ett system, uppfunnet för länge sedan med principer som beprövats under flera hundra år. Systemet med konton, varav två skall användas vid varje bokförd transaktion - därav namnet dubbel bokföring, visade sig överlägset den enkla bokföringen. Systemet står sig än i dag och logiken är sådan att den lämpar sig särskilt väl för datorisering.

Parentetiskt är att tillägga att man på 1500-talet ansåg dubbel bokföring betyda att man bokförde dels i en Grundbok (kronologiska ordningen) dels i en Huvudbok (systematiska ordningen). Två titlar nämnas, dels "Buchhalten durch zwei Bücher nach italienischer Art" av Grammenfelder, Danzig 1570 jämte Sartorius: "Buchhalten mit zwey Büchern". Dubbel bokföring kan även antyda ett ngt tveksamt förfarande för att dölja oegentligheter:
en bok för fiscus, en annan - den riktigaste, för högst privat bruk.

Debet är vänstersidan av ett konto.

none content

Kredit är alltså högersidan av ett konto eller den högra kol. av två kolumner; kännetecknande för kreditbelopp är annars att dessa ofta numera skrivs med minustecken före. Tecknet (-) betyder dock inte minus.

Exempelvis betyder -3.500 kr på Eget Kapitals konto att kontot krediterats med 3.500 kr. Detta innebär i sin tur att kontot ökat med 3.500 kr.

Det får inte heller glömmas bort att en affärshändelse inträffat som gett anledning att bokföra. Det finns en handling också som kallas verifikat eller verifikation. Utan ett verifikat får man inte bokföra något. Frågan är vilken affärshändelse som kunnat utlösa det här triviala bokföringsexemplet och en ytterligare fråga är om det kunde bokförts annorlunda (bättre) i något avseende. Hur ser verifikatet ut?

Exemplet visar att det inte är helt lätt i början. Det är därför vi har kurser och det är väl därför som dessa är så populära...

Bokföring är en teknik - och en konst. I kurserna lärs ut hur bokföring ska praktiseras. Den som söker mer den teoretiska grunden till principerna rekommenderas att läsa den litteratur som används på våra handelshögskolor.

or hor line

Uppåt, till sidans topp       Till kredit

or hor line

Några elementära begrepp i bokföringen

Allmänt om begrepp i bokhållarens värld

De begrepp som används inne i företaget måste en utifrån kommande betraktare ta som de är.

Man måste förstå att dessa begrepps betydelse inte kan ändras varje gång man upptäcker att ord och innehåll inte fullt täcker varandra.

I skolan måste man av pedagogiska skäl ofta kraftigt förenkla. Läraren ger t.ex. sin definition av ett ord stipulativt: "med affärshändelse menar jag en händelse som ska (=måste) bokföras".

or hor line

Affärshändelse

När en del av en fabrik brinner ner bokförs detta inte någonstans. Först när Försäkringsbolaget betalar, eller Byggmästaren får ett förskott för återuppbyggnad eller när en extraavskrivning görs vid årets slut, träder bokhållaren i verksamhet.

Härav lär man att begreppet affärshändelse härleds från bokföringsbehovet. Eller annorlunda uttryckt är det inte själva händelsen utan, om den skall/måste bokföras, som är det primära.

Verifikationer

Inte heller här stämmer begreppet, som det används i bokföringen, med ordets egentliga betydelse. Att verifiera är att bevisa någonting.

or hor line

Upp till sidans topp

or hor line

URL old:   http://web.telia.com/~u86113747/globe/BOK_Goethe.html
URL new:   http://blompottan.se/TEL/3747/globe/BOK_Goethe.html
Update:    2010 05 02

or hor line